Benzoic acid, 2-[[(4-nitrophenyl)methylene]amino]-, ethyl ester

Benzoic acid, 2-[[(4-nitrophenyl)methylene]amino]-, ethyl ester