.beta.-Ethoxysympathol diPFP

.beta.-Ethoxysympathol diPFP