4-Isopropylamino-3-nitrobenzophenone

4-Isopropylamino-3-nitrobenzophenone