[2-(1H-benzimidazol-2-yl)-4,5-dimethoxyphenyl]amine

[2-(1H-benzimidazol-2-yl)-4,5-dimethoxyphenyl]amine