3-Methyl-1-diphenyl(methyl)silyloxybutane

3-Methyl-1-diphenyl(methyl)silyloxybutane