1-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane

1-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane