1,3,4-Tris(trimethylsilyl)-1H-pyrazole

1,3,4-Tris(trimethylsilyl)-1H-pyrazole