6-Bromo-2,3-dimethylthiochromone

6-Bromo-2,3-dimethylthiochromone