2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,3-bis(4-methylphenyl)imidazolidine

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,3-bis(4-methylphenyl)imidazolidine