Ethyl 4-(4-hydroxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-indeno[1,2-b]pyridine-3-carboxylate

Ethyl 4-(4-hydroxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-indeno[1,2-b]pyridine-3-carboxylate