Ethyl 3-amino-1-(2-methoxyphenyl)-1H-benzo[f]chromene-2-carboxylate

Ethyl 3-amino-1-(2-methoxyphenyl)-1H-benzo[f]chromene-2-carboxylate