Ethyl 3-amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-benzo[f]chromene-2-carboxylate

Ethyl 3-amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-benzo[f]chromene-2-carboxylate