Ethyl 3-amino-1-(4-methylphenyl)-1H-benzo[f]chromene-2-carboxylate

Ethyl 3-amino-1-(4-methylphenyl)-1H-benzo[f]chromene-2-carboxylate