1,3,4-Thiadiazole, 2-(4-methoxyphenyl)-5-phenyl-

1,3,4-Thiadiazole, 2-(4-methoxyphenyl)-5-phenyl-