5-(4-aminophenyl)-4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine

5-(4-aminophenyl)-4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine