6-Chloro-2,3-dimethyl-4-phenylquinoline

6-Chloro-2,3-dimethyl-4-phenylquinoline