3-(4-Nitrophenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole

3-(4-Nitrophenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole