2-{2-[(3,4-dimethylphenyl)sulfonyl]ethyl}-1,3-benzothiazole

2-{2-[(3,4-dimethylphenyl)sulfonyl]ethyl}-1,3-benzothiazole