(2,5-Dimethoxy-phenyl)-(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol

(2,5-Dimethoxy-phenyl)-(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol