3-Amino-2-(2-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one

3-Amino-2-(2-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one