1H-Pyrazole, 4,5-dihydro-3-(4-nitrophenyl)-1-phenyl-

1H-Pyrazole, 4,5-dihydro-3-(4-nitrophenyl)-1-phenyl-