1H-Pyrazole, 4,5-dihydro-1-(4-nitrophenyl)-3-phenyl-

1H-Pyrazole, 4,5-dihydro-1-(4-nitrophenyl)-3-phenyl-