2-Thiazolamine, 4-(4-methylphenyl)-N-phenyl-

2-Thiazolamine, 4-(4-methylphenyl)-N-phenyl-