(2-Ethyl-3-methyl-3H-imidazol-4-yl)-naphthalen-1-yl-methanol

(2-Ethyl-3-methyl-3H-imidazol-4-yl)-naphthalen-1-yl-methanol