3,6-Dimethoxy-9,10-dimethylphenanthrene

3,6-Dimethoxy-9,10-dimethylphenanthrene