1-Formyl-2,6-dimethoxy-anthracene

1-Formyl-2,6-dimethoxy-anthracene