2-(3-Hydroxyphenyl)ethylamine, di-PFP

2-(3-Hydroxyphenyl)ethylamine, di-PFP