Ethyl 3-(3,5-dimethyl-2-benzofuranyl)-3-(p-methoxyphenyl)propionate

Ethyl 3-(3,5-dimethyl-2-benzofuranyl)-3-(p-methoxyphenyl)propionate