2-Thienyl-diphenylmethylsilane

2-Thienyl-diphenylmethylsilane