Furane, 2-(4-nitrophenylazo)-5-phenyl-

Furane, 2-(4-nitrophenylazo)-5-phenyl-