4-Chloro-3-hydroxy-4'-nitrodiphenyl ether

4-Chloro-3-hydroxy-4'-nitrodiphenyl ether