2-Phenyl-1-(trimethylsilyl)-1H-indole

2-Phenyl-1-(trimethylsilyl)-1H-indole