5-(3-nitrophenyl)-3,7-diphenyl-4H-diazepine

5-(3-nitrophenyl)-3,7-diphenyl-4H-diazepine