1,2-Dimethyl-5,5-diphenyl-2-imidazolin-4-one

1,2-Dimethyl-5,5-diphenyl-2-imidazolin-4-one