2-Trifluoromethyl-1,8-phenanthrolin-4-ol

2-Trifluoromethyl-1,8-phenanthrolin-4-ol