2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide

2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide