2,3,6-Triphenyl-1,8-dioxa-2,6-diazaspiro[4.4]nonan-7-one

2,3,6-Triphenyl-1,8-dioxa-2,6-diazaspiro[4.4]nonan-7-one