1-(3-Chloro-4-methyl-phenyl)-4-isopropylidene-pyrazolidine-3,5-dione

1-(3-Chloro-4-methyl-phenyl)-4-isopropylidene-pyrazolidine-3,5-dione