2-Chloro-8-methoxy-10H-phenothiazine

2-Chloro-8-methoxy-10H-phenothiazine