3(2H)-Pyridazinone, 4,5-bis(ethylthio)-2-phenyl-

3(2H)-Pyridazinone, 4,5-bis(ethylthio)-2-phenyl-