2,3,5,6-Tetrachlorophenylmethylsulfoxide

2,3,5,6-Tetrachlorophenylmethylsulfoxide