2-Chloro-3-methoxy-10H-phenothiazine

2-Chloro-3-methoxy-10H-phenothiazine