1-Tributylsilyloxy-2-phenylethane

1-Tributylsilyloxy-2-phenylethane