5,6-dichloro-3-phenyl-2,1-benzoxazole

5,6-dichloro-3-phenyl-2,1-benzoxazole