1,4-Pentadiyn-3-one, 1,5-bis(4-methoxyphenyl)-

1,4-Pentadiyn-3-one, 1,5-bis(4-methoxyphenyl)-