4-(4-chlorophenyl)-2-(dimethylamino)thiophene-3-carbonitrile

4-(4-chlorophenyl)-2-(dimethylamino)thiophene-3-carbonitrile