4(3H)-Quinazolinone, 3-(3-methyl-5-isoxazolyl)-2-(2-nitrophenyl)-

4(3H)-Quinazolinone, 3-(3-methyl-5-isoxazolyl)-2-(2-nitrophenyl)-