4-Phenyl-6-p-tolyl-pyrimidin-2-ol

4-Phenyl-6-p-tolyl-pyrimidin-2-ol