Ethyl 3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate

Ethyl 3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate