((2-Cyanoethylamino)(3-indolyl)methylene)malononitrile

((2-Cyanoethylamino)(3-indolyl)methylene)malononitrile